ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР
 
 Мэдээ мэдээлэл
ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
2003 îíû 6 äóãààð ñàðûí 24-íèé  ºäºð Óëààíáààòàð õîò Äóãààð 160    Ìàëûí óäìûí ñàí, ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ òóõàé õóóëèéí  4 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 2 äàõü õýñãèéí 1 äýõ çààëòûã
Нийтэлсэн огноо: 2016-12-15 11:40

  Хэвлэл мэдээлэл
  Харъяа байгууллагууд:
  Видео
Холбоо барих
Хаяг: Монгол улс,
Дорнод аймаг,
10 дугаар баг,
Аймгийн засаг Даргын дэргэдэх
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар
Утас: 70584182
Факс: (976) 70584182
Имэйл: info@hhaag.dd.gov.mn